Komu pomagamy?

  • Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w pokonywaniu barier psychicznych, społecznych i zawodowych związanych z marginalizacją czy wykluczeniem społecznym.
  • Dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu, między innymi w trudnych momentach życia, „wypalonych”, po stracie bliskiej osoby (także nienarodzonego dziecka), apatycznych, zniechęconych do życia itp.
  • Wspieramy ogólny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, a także rozwój zachowań społecznych osób z problemami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, z rodzin dysfunkcyjnych.
  • Wspieramy osoby, rodziców i opiekunów osób szczególnie uzdolnionych.
  • Wspieramy rozwój talentów i zdolności dzieci, młodzieży i dorosłych; pomagamy w odnajdywaniu i określaniu indywidualnych predyspozycji i kierunków pracy nad nimi.
  • Wyrównujemy szanse grup zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób z niepełnosprawnością, mniejszości, uchodźców, bezrobotnych, kobiet, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych).
  • Działamy w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społecznej osób starszych.Jak pomagamy?

Prowadzimy zajęcia terapeutycznych, laboratoria i inne otwarte formy pomocy grupowej i indywidualnej dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, młodzieży, osób dorosłych oraz stosowanie technik, które pozwolą na zapobieganie i niwelowanie nieprzystosowania społecznego i problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Tworzymy grupy samopomocowe, zdobywamy i wdrażamy wiedzę dotyczącą grup z problemami, słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Tworzymy, wdrażamy, wspieramy i realizujemy programy i projekty o charakterze psychoprofilaktycznym, psychoedukacyjnym, animującym i aktywizującym, w tym aktywizujących zawodowo i społecznie, skierowanym do różnych grup wiekowych i społecznych.

Prowadzimy kursy, warsztaty, szkolenia w formach szkolnych i pozaszkolnych dla różnych grup wiekowych mających na celu ogólny rozwój.

Prowadzimy zajęcia artystyczne (teatralne oraz inne formy ekspresji twórczej) w celu integracji osób mających problem z adaptacją, poprawy predyspozycji adaptacyjnych, wsparcia rozwoju emocjonalnego, rozwijania zdolności.

Organizujemy specjalistyczne porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów dla osób mających problemy z płodnością oraz kobiet po utracie ciąży.

Prowadzimy działalność wydawniczą z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form przekazu.

Produkujemy i dystrybuujemy materiały szkoleniowe, popularyzujące działania Fundacji.

Prowadzimy działalność informacyjną za pomocą mediów elektronicznych.

Nawiązujemy współpracę z istniejącymi w kraju i za granicą organizacjami o podobnym profilu działania.

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, edukacyjne, prawne, socjalne, rodzinne i z innych dziedzin.

Poprzez inne formy działania, które mogą przyczynić się do realizacji misji i celów Fundacji.